Business card organizer HAHIRA BLACK (51808-BK)
51808-BK